Játékos kereső  

Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest, 2018. május 25.

 
 
1. BEVEZETÉS
 
A Hivatásos Labdarúgók Szervezete (a továbbiakban: HLSZ) 1990-ben alakult a hivatásos labdarúgók érdekeinek előmozdítása érdekében. Jelenleg is hivatásszerűen képviseli a futballistákat az egyesületekkel, szövetségekkel szembeni érdekérvényesítés során, és általában a nyilvánosság előtt.
 
A HLSZ elsődleges céljának tekinti tagjai, azaz a hivatásos és amatőr labdarúgók érdekképviseletét, érdekvédelmét úgy nemzeti, mint nemzetközi téren. Ennek érdekében a HLSZ magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
A HLSZ adatkezeléseivel kapcsolatos mindenkori adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek honlapunkon (1, 2). A HLSZ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését.
 
 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:
Szervezet neve: Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ)
Székhelye: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. III/2.
Működési területe: Magyarország 
Nyilvántartási száma: 13.Pk.62.569/1990
Telefonszáma: (1) 237-6050, Fax elérhetősége: (1) 332-4573
E-mail címe: profifoci@profifoci.hu
 
 
2. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÉS ALAPELVEK
 
A HLSZ elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében és kiemelten fontosnak tartja tagjai információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A HLSZ a személyes adatok biztonságának garantálása érdekében a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatbiztonságot elősegíti, megvalósítja.
 
A HLSZ jelen tájékoztatóban ismerteti azon adatkezelési elveket, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 
 
 
3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 
14. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 
15. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

 
4. A HLSZ ADATKEZELÉSÉNEK ALAPELVEI
 
A HLSZ személyes adatot kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon köteles végezni. Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetők. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljából szükséges adat. Az adatoknak pontosnak és lehetőség szerint naprakésznek kell lenniük, ellenkező esetben az adatot törölni vagy helyesbíteni kell.
 
A HLSZ az adatokat olyan formában tárolja, hogy az érintett azonosítását csak a személyes adat kezelése céljainak eléréséhez szükséges idegig teszi lehetővé. Ennél hosszabb ideig a HLSZ az adatokat statisztikai célból és az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával kezeli.
 
A személyes adat kezelése során a HLSZ megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok biztonságát, védelmét a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, véletlen elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy károsodással szemben.
 
 
5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
 
A HLSZ a személyes adatok kezelését elsődlegesen a játékosok jogos érdekeinek védelme érdekében végzi. Minden olyan esetben, amelyben nem az elsődleges adatkezelési elv irányadó a személyes adatok kezelése során, az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A HLSZ tehát azon személyes adatokat kezeli, amelyek kezelésére az érintett – a konkrét cél ismeretében – hozzájárulását adta; vagy amelyek tekintetében az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 
A HLSZ-be való belépés érdekében a leendő tag belépési nyilatkozatot (regisztrációs lapot) tölt ki és ír alá, mellyel igazolja az aláírás időpontjában megadott adatok valódiságát. Az érintett az adataiban történő mindenkori változásokról a HLSZ-t írásban értesítheti (új belépési nyilatkozat kitöltése is a változtatásról szóló értesítésnek felel meg).
 
A HLSZ az érdekképviseleti tevékenységeinek ellátása során minden hazai labdarúgó érdekében véleményezi a sportági szerződéseket, a vonatkozó jogszabályokat, segíti a sportolók átigazolását és tájékoztatja őket az igényérvényesítési lehetőségeikről. A HLSZ arra is törekszik, hogy minden profi vagy amatőr labdarúgó számára karrier-tanácsadás keretében jövőképet biztosítson. A labdarúgócsapat nélküli játékosok elhelyezkedését ingyenes tréningek szervezésével segíti elő annak érdekében, hogy szakszerű felkészítését követően profi vagy amatőr csapatok tagjaiként erősíthessék a hazai labdarúgást. A HLSZ mindezek megvalósulása érdekében játékos-adatbankot működtet, amely lehetővé teszi, hogy a csapat-menedzsmentet megbízható és naprakész, könnyen elérhető információkkal szolgálja ki az első és másodosztályban futballozó játékosokról.
 
Tekintettel arra, hogy a HLSZ a mindenkori tagnyilvántartása és játékos adatbankja során elsődlegesen az adatok aktualitásának megőrzésére törekszik, ezért a HLSZ fenntartja a jogot, hogy az érintettek mindenkor hatályos adatainak tagnyilvántartásában történő átvezetése érdekében a nyilvános adatbázisokból, platformokról (így különösen MLSZ adatbank, klubok honlapján feltüntetett adatok, stb.) az érintettek nyilvántartott adatait frissítse, amennyiben az érintett maga személyesen nem kezdeményezi az adataiban történő változások aktualizálását.
 
A HLSZ aktívan együttműködik a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) és a FIFPro állandó tagjaként a világ labdarúgóinak egyenlőségét hirdeti. Nemzetközi szinten is kiáll a játékosok egyenlő jogai és kötelezettségei mellet.
 
5.1. TAGNYILVÁNTARTÁS
Belépési nyilatkozat, regisztráció kitöltéséhez kötött, hozzájáruláson alapuló adatkezelés.
Az adatkezelés célja: A Hivatásos Labdarúgók Szervezetébe belépő tagok nyilvántartása, tájékoztatása, a velük való kommunikáció biztosítása, statisztikai célú adatkezelés, továbbá minden olyan feladat ellátása, amely a tagok érdekeinek érvényesítése során szükséges. Munkatársaink csapatlátogatások során informálják a klubokat és játékosaikat a HLSZ munkásságáról és érdekképviseleti tevékenységéről. Pozitív értékelés esetén regisztrációs nyilatkozat kitöltése szükséges, mellyel a HLSZ tagjai közé az érintett beléphet.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
A kezelt adatok köre: név, nem, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, nemzetiség, jelenlegi sportszervezet neve, jelenlegi sportszervezet kategóriája, szerződés érvényessége, nemzeti válogatotti tagság.
A kezelt adatok időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges ideig (azaz az érintettnek a HLSZ tagság megszűnéséig terjedő időtartamig) kezeli.
 
5.2. JÁTÉKOSADATBANK
Az adatkezelés célja: Minden hazai játékosnak érdekében áll, hogy a klubok tudomást szerezzenek a játékosok munkásságáról, sportági előéletéről, képzettségéről, szakmai teljesítményéről és mindezen naprakész információkkal hozzájárulhassanak ahhoz, hogy a hazai piacon eredményesen lehessenek jelen továbbá, hogy mind a klubok, mind pedig a játékosok megfelelő és profiljukba illő információhoz juthassanak, ezáltal az igényeiknek megfelelően köthessenek egymással szerződést. A labdarúgók szakmai előmenetele és mindenekelőtt érdekeinek védelme érdekében fontosnak és egyedülállónak tartjuk a játékosok – amúgy bárki számára az interneten is elérhető – szakmai paramétereinek statisztikailag történő nyilvántartását, annak érdekében, hogy a labdarúgás különböző szereplői a labdarúgók sportpályafutásáról informálódjanak.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont]
A kezelt adatok köre: név, nem, elérhetőség, nemzetiség, játékos jelenlegi képzettségi szintje, születési dátum, magasság, súly, klub, láb, poszt, NB I-es, NBII-es, NBIII-as mérkőzések/gól, válogatott/gól; fénykép, hétvégi meccseredmények.
A kezelt adatok időtartama: Mindaddig, amíg az érintett már nem tartja fontosnak és nem kéri adatainak az adatbankból való törlését.
 
5.3. COOKIE KEZELÉS
A HLSZ honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Az internetes böngészők beállításainak módosításával visszautasítja, letiltja, valamint már az eltárolt sütiket törölheti. Megkülönböztetünk előzetes hozzájárulást nem igénylő és hozzájárulást igénylő sütiket. A HLSZ hozzájárulást kér a süti kezeléshez, azok elfogadása nem kötelező. Olyan sütiket nem engedünk köreinkbe, amelyek segítségével harmadik személyek az érintettek hozzájárulása nélkül gyűjthetnek adatot.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a web analitikai adatok összegyűjtése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
A kezelt adatok köre: IP cím, azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 
5.4. TIPPJÁTÉK
A HLSZ a Facebook oldaláról elérhető tippjátékot működtet „Profi Foci Tippelők” elnevezéssel. A játékban való részvételnek feltétele az Adatvédelmi Tájékoztató megismerése és erre figyelemmel a tippjátékban való, részvételi szándék, valamint a csoporthoz való csatlakozási szándék megerősítése. A Tájékoztató megismerése érdekében az elérhető linkre kell kattintani.
Az adatkezelés célja: a tippjátékban résztvevők között nyertes hirdetése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
A kezelt adatok köre: A HLSZ a játék bonyolításával kapcsolatban egyéb személyes adatot nem, kizárólag a tippelő nevet és leadott tippjét kezeli. Mivel a tag más célra is felhasznált egyedileg szerkesztett személyes közösségi profiljával vesz részt a játékban ezért minden olyan információ rendelkezésre bocsátása, amelyet a HLSZ nem kezel, kizárólag a csatlakozni kívánó profil tulajdonosának felelősségi körébe tartozik és közlése kizárólag az érintett döntésén alapul, a közösségi profilja személyes beállításaiban arról külön rendelkezhet. Mindez azt jeleni, hogy a HLSZ a néven kívül más adatot nem kér és nem is rögzít. A HLSZ részére fölöslegesen továbbított adathalmaz elkerülése érdekében a Facebook személyes adatainak továbbítására vonatkozó biztonsági beálltások felülvizsgálata, illetve az átadandó adatmennyiség felülvizsgálata ajánlott.
Az adatkezelés időtartama: mindaddig, amíg a tippelő nem vonja ki magát a HLSZ oldalt kedvelők köréből.
Kezelt adatok köre: Amennyiben a fentieknek megfelelően a csoporthoz csatlakozik a tippelő. úgy a minden héten leadható tippek alapján a tippelők a találatok sorrendiségének megfelelően kihirdetésre kerülnek a közösségi oldalon.
 
5.5. HÍRLEVÉL 
A HLSZ a sportágban történt legfőbb eseményekről, a legfontosabb tudnivalókról, illetve technikai jellegű információkról, újdonságokról e-mailben tájékoztatja a feliratkozókat. A hírlevélre feliratkozni a belépési nyilatkozatban erre irányuló szándék megerősítésével lehetséges. Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni, úgy ez irányú kérését az e-mail üzenetben erre a célra megjelölt linkre való kattintással juttathatja el a HLSZ felé.
Az adatkezelés célja: a sportágbeli információs forrás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
A kezelt adatok köre: e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: mindaddig, amíg a feliratkozó nem vonja ki magát a HLSZ oldalt kedvelők köréből.
Kezelt adatok köre: Amennyiben a fentieknek megfelelően a csoporthoz csatlakozik a tippelő. úgy a minden héten leadható tippek alapján a tippelők a találatok sorrendiségének megfelelően kihirdetésre kerülnek a közösségi oldalon.
 
5.6. EGYÉB ADATKEZELÉS 
A HLSZ elkötelezett amellett, hogy a tagjainak tájékoztatást nyújtson az elérhető és szakmai szempontokat figyelembe vevő sportbiztosítási lehetőségekről. Amennyiben a biztosítással kapcsolatban tagjától pozitív visszajelzés érkezik, a HLSZ gondoskodik arról, hogy a megkeresést mihamarabb továbbítsa az illetékes partnernek. A HLSZ a biztosítással kapcsolatban kizárólag olyan már a HLSZ rendelkezésére bocsátott olyan adatot továbbít, amelyek külön jogszabály szerint kizárólag a biztosítás megkötése szempontjából szükséges. A biztosításról és annak megkötéséről részletes felvilágosítást adunk a HLSZ irodájában, valamint a honlapunkon a Biztosítás címszóra kattintva elolvashatják részletes tájékoztatóinkat és letölthetik a belépéshez szükséges anyagokat.
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A HLSZ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 
6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATIGÉNYLÉS
 
A HLSZ figyelemmel van az erre vonatkozó szabályozásra, miszerint az általa kezelt adatokból személyes adatot továbbítani az érintett beleegyezésének hiányában csak törvényben meghatározott szerv vagy személy részére, törvényben meghatározott körben lehet, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan érvényesítésével.
 
Adatvédelmi szempontból akkor tekinthető az adattovábbítás jogszerűnek, ha a személyes adat birtokában lévő szerv vagy személy jogosult annak továbbítására, az adattovábbítás címzettje (adatkérő) pedig törvényi felhatalmazással vagy az érintett hozzájárulásával rendelkezik az adat kezeléséhez, és az adatkérés célja mindezzel összhangban van. Az adattovábbítás feltételeinek megléte és a célhoz kötöttség a jogszerűség együttes követelménye. Az adattovábbítás feltételeinek meglétét a HLSZ minden egyes személyes adattal összefüggésben ellenőrizni köteles. 
 
Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza:
a) az adatigénylés célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos megjelölését);
b) a kért adatok körének pontos meghatározását;
c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat. 
Amennyiben az adatigénylésből pontosan nem állapítható meg a kért adatok köre, úgy az adatigénylőt fel kell hívni az adatkérés pontosítására.
 
A HLSZ adatokat csak az általa képviselt játékosok érdekeinek keretében külföldi, illetve hazai a sportágat képviselő szervezet számára, valamint jogi segítség- és/vagy szolgáltatásnyújtás érdekében a HLSZ Alapszabályában meghatározottak szerint. A HLSZ ill. tagjainak jogi megkereséseit a Horváth Gábor Ügyvédi Iroda fogadja. Az adattovábbításra nemzetközi és más partnerszervezeteink (FIFPro, MLSZ) részére anonim módon, általánosságban kerül sor. Amennyiben partnereink egyedi megkereséssel fordulnak Szervezetünkhöz, úgy adattovábbítást kizárólag annak, céljának, jogalapjának, a továbbítandó adatok felhasználásának és körének pontos megjelölésével, egyidejűleg az érintettek tájékoztatása mellett teszünk eleget. 
 
Tagjaink a Belépési nyilatkozat (regisztrációs lap) aláírásával nyilatkoznak a személyes adatainak a HLSZ megbízása alapján eljáró szervezet, vagy személy részére, belföldre, illetve külföldre történő továbbításához a szükséges mértékben.
 
Adatfeldolgozóink: 
IT és honlapszerkesztési kérdésekben: Csele Press Bt. (Cg. : 13-06-065148; 2337 Délegyháza, Óbudai telep 22.)
Könyvelési kérdésekben: BIFORIS Szolgáltató Betéti Társaság (Cg.: 13-06-043234;: 2131 Göd, Maros utca 10.)
Jogi kérdésekben: Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Nyugati tér 5. III/2.)
 
Adatfeldolgozóink a személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan. Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, természetesen a változásokat átvezetjük jelen Tájékoztatónkban.
 
 
7. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA, AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 
7.1. Adatkezelés biztonsága
A HLSZ, mint adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a vonatkozó törvényi és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A HLSZ köteles adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezetni. 
A HLSZ az adatok védelme érdekében minden olyan intézkedést megtesz, amellyel kizárható különösen az adatok jogosulatlanok számára való hozzáférése, megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás.
A HLSZ minden munkatársa az adatokat az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli, kivéve, ha az utasításától való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. 
 
7.2. A HLSZ az adatkezelés során megőrzi 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
 
7.3. Rendszer követelmények
A HLSZ informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és 
 
7.4. Technika mindenkori állása
Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor kiemelt figyelmet fordít a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
 
7.5. Adatvédelmi incidens
A HLSZ az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott bejelenti a Felügyeleti Szervnek (Nemzeti Információs és Adatvédelmi Hatóság) kivéve, ha az incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve vélhetően nem jelent magas kockázatot. 

 
8. AZ ÉRINTETT JOGAI
 
8.1. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. 
 
Tiltakozás esetén az adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett indokaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak 
 
8.2. Hozzáférés joga
Az érintett a HLSZ-től visszajelzést kap arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben e tekintetben pozitív visszajelzés érkezik az Adatkezelőtől, az érintett hozzáférést kérhet: (i) az adatkezelés céljáról; (ii) az érintett személyes adatok kategóriáiról; (iii) azon címzettek köréről, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják ideértve különösen a harmadik országbéli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; (iv) a tárolás időtartamáról, vagy időtartam meghatározásának szempontjairól; (v) amennyiben az adatot nem az érintettől gyűjtötték úgy a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról; (vi) az automatikus döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
8.3. Helyesbítéshez és törléshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy – az adatkezelés célját is figyelembe véve - kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve törölje rá vonatkozóan azt a személyes adatot, amelyre már a cél érdekében nincs szükség, amelynek megszűnt a jogalapja, amelyek kezelése ellen az érintett tiltakozik illetve, jogellenesen kezelnek, amelyeket társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálása érdekében gyűjtenek. 
 
8.4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozza a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatot kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmének eleget tehessen és továbbítsa a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését. 
 
8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy adatait jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen annyiban az érintett kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. 
 
8.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatot egy általa rendelkezésre bocsátott géppel olvasható formátumban megkapja és ezt másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
 
8.7. Értesítési kötelezettség 
Az adatkezelő az érintett joginak érvényesítéséről minden érintett címzettet tájékoztat akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az adatkezelő tájékoztatást ad ezekről a címzettekről.

 
9. PANASZKEZELÉS
 
A HLSZ tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi igény, kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos az eljárását, magatartását, tevékenységét vagy mulasztását kifogásolja. Nem minősül panasznak, ha az érintett a HLSZ-től általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást kér, továbbá egyedi igényt, kérést fogalmaz meg.
 
Elérhetőségek:
E-mail cím: profifoci@profifoci.hu
Telefonszám: +36-1-237-6050
Hívásfogadási idő: hétfőtől-péntekig: 08.00 és 16.00 között
 
Panasz benyújtására a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint Felügyeletet ellátó szervnél is lehetőség van az alábbi elérhetőségeken:
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
telefonszáma: +36 (1) 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu