Játékos kereső  

Hírek

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

2017-02-22 15:45:07

Speciális jelentőségű passzusok az atipikus sportolói jogviszonyban

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

Kedves Játékosok!

Ötrészes cikksorozatunk első és második részében a 2016. július 1. óta kötelezően alkalmazandó, az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 7. számú mellékletét képező, honlapunkról (ANGOL NYELVEN is) letölthető MINTASZERZŐDÉSNEK a labdarúgók, valamint a sportszervezetek szerződésen alapuló jogait és kötelezettségeit taglaló fejezeteit mutattuk be nektek részletesen.

A HARMADIK hírlevelünkben a munkaszerződés kötelező és egyéb tartalmi elemeivel fogunk foglalkozni, amiket egy munkaszerződésnek egyrészt minimálisan tartalmaznia kell, másrészt speciális jelentőséggel bírnak az olyan atipikus, sportolói jogviszonyok esetén, mint a tiétek, harmadrészt pedig a mind a két fél érdeke, hogy azok írásban is rögzítve legyenek.

A munka törvénykönyve a munkaszerződés mellőzhetetlen tartami elemeként az ALAPBÉRT és a MUNKAKÖRT határozza meg, melyek hiányában munkaszerződés a felek között nem jön létre. Tekintettel arra, hogy az ALAPBÉREN FELÜL még számos más DÍJAZÁS is megillethet titeket (prémium, egyéb juttatások), az Egyéni Feltételekben pontosan rögzíteni a munkabért (annak minden elemével), és a kifizetés napját (mely nem lehet későbbi, mint a tárgyhónapot követő hónap 20-a) elengedhetetlen.

A munkakör azoknak a feladatoknak az általános meghatározása, amelyeket a munkavállalónak a munkaszerződés alapján teljesítenie kell. A munkakör általában egy-két szavas megjelölés, amely keret jelleggel, általánosan foglalja össze a munkavállaló feladatait,; ez a ti esetetekben a következő: HIVATÁSOS SPORTOLÓ (LABDARÚGÓ) (FEOR 3721).

A MUNKAVÉGZÉS HELYE meglehetősen részletesen került meghatározásra a munkaszerződés 21. pontjában a munkakörötökből adódóan. Ennek oka, hogy a „változó munkahely” fogalmát a törvény már nem ismeri, annak azonban nincs akadálya, hogy a felek a munkahelyet egy tágabb földrajzi egységként jelöljék meg. Több vagy nagyobb földrajzi egységben meghatározott munkavégzési hely kikötése esetén a MUNKÁLTATÓ EGYOLDALÚ JOGNYILATKOZATÁVAL HATÁROZHATJA MEG A MUNKAVÉGZÉS TÉNYLEGES HELYÉT, melynek során a munkáltatót köti a RENDELTETÉSSZERŰ JOGGYAKORLÁS, továbbá a MÉLTÁNYOS ELJÁRÁS követelménye.

A fentiek alapján tehát, eltekintve attól a körülménytől, amikor természetesen egy-egy sérülés esetén, orvos szakmai okból igenis igazolt lehet az egyéni edzésterv a rehabilitáció ideje alatt, a rendeltetésszerű joggyakorlás és méltányos eljárás elvébe ütközik az indokolatlanul alkalmazott EGYÉNI EDZÉS, pl. eltérő pályán és néha ésszerűtlen, éjszakai időpontban, mint ahogy azt egyébként a csapatnak írja elő a szakmai vezetés. Ha ilyen „rendellenességet” tapasztaltok, forduljatok hozzánk bizalommal, és segítünk a megoldásban.

Tekintettel arra, hogy a munkaszerződés eltérő rendelkezése hiányában – főszabály szerint – a munkaviszony határozatlan időre és teljes munkaidős munkavégzésre jön létre, a ti esetetekben, a sportolói jogviszonyotokra tekintettel, szükség volt arra, hogy a HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY és a MUNKAIDŐKERETBEN TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁS kifejezetten rögzítésre kerüljön. Hivatásos labdarúgók esetében tehát nem mehetünk el szó nélkül OLYAN TOVÁBBI SPECIÁLIS ELEMEK mellett, amelyek nélkül a szerződéseteket az MLSZ nem fogadja be.

A mintaszerződés III. fejezetében szabályozott MUNKAVISZONY IDŐTARTAMA tehát sportolói jogviszony esetén több szempontból is nagy jelentőséggel bír. Míg más jellegű munkaviszonyok esetén a határozatlan idejű munkaviszony tekinthető tipikusnak, és így a munkaszerződés tartamát érintő rendelkezésének hiányában a munkaviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni. addig sportolói jogviszony esetén a HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, és így a JÁTÉKJOG ÁTRUHÁZÁSÁNAK IDŐTARTAMA a nemzetközi szabályozással, valamint az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatában (a továbbiakban: NYIÁSZ) foglaltak szerint is kötelező elem.

A NYIÁSZ a JÁTÉKJOGOT úgy definiálja, mint az amatőr, vagy hivatásos labdarúgók személyéhez kapcsolódó joga, amelyet sportszervezeti tagságán, vagy szerződéses jogviszonyán keresztül használatra átruházza a sportszervezetre a jogviszony fennállásának idejére. A JÁTÉKJOGOTOKAT TEHÁT CSAK A SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAMRA RUHÁZZÁTOK ÁT A KLUBRA, A MUNKASZERZŐDÉSETEK PEDIG A SPORTOLÓI JOGVISZONYRA TEKINTETTEL CSAK HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA KÖTHETŐ, legalább egy évre, és minimálisan a hatályba lépés dátumától a bajnoki év végéig, de legfeljebb öt évre köthet. Rendszerint tehát a bajnoksághoz igazodóan szerződtök a klubhoz, valamint megkerülhetetlen, hogy a szerződés lejártának időpontja június 30. illetve december 31. napjára essen. A munkába lépés napját az egyéni feltételekben határozzátok meg közösen a klubbal. Habár a jogviszony fennállásának ideje alatt a sportszervezet rendelkezik ezzel a joggal, azonban azt az előzetes, írásbeli hozzájárulásotok nélkül sem ideiglenesen, sem pedig véglegesen nem engedhetik azt át más sportszervezetnek; a határozott idejű szerződés lejárta esetén pedig a játékjog visszaszáll rátok, azzal tehát nem jogosult tovább rendelkezni a sportszervezet.

A játékjogra tekintettel, ugyancsak jelentőséggel bír a SZEMÉLYES MUNKAVÉGZÉSI KÖTELEZETTSÉG. Helyettesítésről tehát nem beszélhetünk; szerződni kifejezetten veletek szerződnek a klubok, igazolni titeket igazolnak.

A munkabér összetétele és egyéb elemei kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet – ismételten – az EKHO-S MUNKABÉR jelentőségére. Egyrészt a mindenkori minimálbér feletti munkabért ún. EKHO-s munkabérként kapjátok, ami ELTÉRŐ ADÓ- ÉS JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL jár. Egyrészről adózási szempontból előnyökkel jár, másrészről járulékfizetési szempontból oda kell figyelnetek arra, hogy táppénz például ezen összeg után nem jár, valamint munkaviszony megszűnés esetén az álláskeresési járadék megállapításánál nem veszik figyelembe az EKHO-val növelt összeget. A TÁPPÉNZZEL részletesebben a hírlevél-sorozat MÁSODIK RÉSZÉBEN már foglalkoztunk, azonban amennyiben bármilyen kérdésetek lenne, állunk szíves rendelkezésetekre.

A mintaszerződés VI. fejezetében körülírt 6 HAVI MUNKAIDŐKERETBEN történő foglalkoztatás – az egyes bajnokságok idejéhez igazodva– speciálisan a sportolói jogviszonyra és így az edzésekre, a hétvégi mérkőzésekre való tekintettel került meghatározásra, napi 8 órás munkaidőt alapul véve. A munkaidőkereten belül a munkaidőt a klub szakmai vezetése jogosult beosztani, munkaszüneti napokon is rendszeresen foglalkoztathatnak a klubok titeket, a szabadság ugyanakkor titeket is megillet, azzal, hogy azt elsődlegesen a bajnoki idények között kötelesek a klubok kiadni, a pihenőidőt pedig a vezetőedző iránymutatása alapján határozza meg a munkáltató. Továbbá, ugyancsak a sportolói jogviszony speciális jellegére, a ti esetetekben nem beszélhetünk sem részmunkaidőről, sem pedig próbaidőről, ezt mind a sporttörvény, mind pedig az MLSZ szabályzatai rögzítik.

A mintaszerződés külön, VII. fejezete szabályozza, hogy a munkavégzéshez szükséges SPORTFELSZERELÉSEKET a klubok kötelesek biztosítani számotokra, azzal, hogy a munkaviszony megszűnése esetén azokat kötelesek vagytok visszaszolgáltatni. A VIII. fejezet pedig részletesen foglalkozik azzal, hogy milyen TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG vonatkozik a felekre, és annak megsértése milyen következményekkel járhat. Azt talán nem kell részletezni, hogy a munkáltatóra nézve BIZALMAS INFORMÁCIÓT, legyen az sportszakmai, pénzügyi és üzleti tervekre vonatkozó ún. üzleti titoknak minősülő adat, „külső”, különösen ellenérdekű személlyel közölni azon túlmenően, hogy nem illik, jogi szempontból is következményekkel járhat. Ettől tehát óvunk mindenkit! Ám amennyiben a saját szerződésetekkel kapcsolatban SZAKMAI TANÁCSRA lenne szükségetek (akár a HLSZ munkatársaitól), a mintaszerződés 30-as pontja is megerősíti, hogy ebben az esetben a titoktartási kötelezettséget nem sértitek meg.

Habár a fenti pontok, első ránézésre talán nem a legfontosabb fejezeteknek tűnnek a szerződésetekben, azonban ne feledjétek, az írásbeli munkaszerződésetek – annak minden kellékével és pontjával együttesen– az a bizonyító erejű dokumentum, ami alapján a sportszervezetek, mint munkáltatók kötelesek titeket FOGLALKOZTATNI ÉS MUNKABÉRT FIZETNI. Egy esetleges vita esetén pedig a SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK fogják a KIINDULÓPONTOT képezni.

A következő hírlevelünkben a MUNKASZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE lesz a fő témánk. Addig is amennyiben kérdésetek lenne akár a mintaszerződéssel, akár más üggyel kapcsolatban, a HLSZ munkatársaihoz bártan fordulhattok a következő elérhetőségek bármelyikén:

E-mail: profifoci@profifoci.hu
Cím: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. III./2.
Web: www.profifoci.hu
Telefon: 06 (1) 237-6050
Fax: 06 (1) 332-4573

Sportbaráti Üdvözlettel:
Hivatásos Labdarúgók Szervezete