Játékos kereső  

Hírek

A sportszervezetek kötelezettségei

2016-12-22 11:37:38

A szerződés két fél kompromisszumokon alapuló megállapodása

A sportszervezetek kötelezettségei

Kedves Játékosok!

Ötrészes cikksorozatunk első részében a 2016. július 1-jétől kötelezően alkalmazandó, az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 7. számú mellékletét képező, honlapunkon is letölthető MINTASZERZŐDÉSNEK a labdarúgók szerződésen alapuló jogait és kötelezettségeit taglaló fejezeteit mutattuk be nektek részletesen.

Tekintettel arra, hogy a HLSZ-hez érkező telefonos megkeresések nagy része a SPORTSZERVEZETEK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁVAL ÉS AZOK ÉRTELMEZÉSÉVEL kapcsolatos, így a cikksorozat második részében szeretnénk felhívni a figyelmet a mintaszerződés ezen pontjaira.

Mindenekelőtt egy dolgot le kell szögeznünk. A SZERZŐDÉS KÉT FÉL KÖLCSÖNÖS MEGÁLLAPODÁSA, kompromisszumokon alapszik, azonban egyik fél sem erőltetheti egyoldalúan a másikra az akaratát, amennyiben az ellen a másik fél kifejezetten tiltakozik. A MINTASZERZŐDÉS KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEIN kívül tehát ezért is van jelentősége az EGYÉNI FELTÉTELEKBEN szabályozott további részletszabályoknak, amiket közösen alakíthattok ki a klubbal a szerződéskötési szabadság elvéből kiindulva. Arra azonban nektek is figyelnetek kell, hogy az egyéni feltételek a mintaszerződés pontjaiba nem ÜTKÖZHETNEK. Ha mégis előfordulna, hogy a mintaszerződés keretein túlterjeszkedtek az egyéni feltételekben, az így meghatározott részletszabály SEMMIS, nem alkalmazható.

A munka törvénykönyvével összhangban, a 9-es pontban rögzített valamennyi klasszikusnak mondható szakmai és tárgyi feltételek biztosítása és együttműködési kötelezettségek rögzítése mellett – mely munkáltatói kötelezettségként megszegése mind azonnali hatályú felmondásra adnak okot – a mintaszerződés 9.b) pontja is a klubok elsődleges kötelezettségei között említi a HATÁRIDŐBEN, KÉSEDELEM NÉLKÜL TÖRTÉNŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET. Ezért fontos a FIZETÉS NAPJÁT pontosan rögzíteni, ami a felek megállapodása alapján eltérhet a munka törvénykönyve szerinti tárgyhónapot követő hónap 10. napjától azzal, hogy egyrészt csak a TÁRGYHÓNAPOT KÖVETŐ HÓNAP 20. NAPJÁIG tolhatjátok ki a fizetési napot, másrészt pedig a munkabér fizetés (havi) RENDSZERESSÉGÉTŐL nem lehet a munkavállalókat megfosztani. Elvégre, nincs az a munkaviszony, még a sportban sem, ami esetében elfogadható lenne a HÓNAPOKIG TARTÓ FIZETÉSHIÁNY, valamint a csekkek is havi rendszerességgel érkeznek, és a boltban is fizettek a pénztárnál.

A késedelmes fizetés csak előre lefektetett kereteken belül tolerálható. Rögzíti a szerződés 39. pontja, hogy a Munkáltató általi JELENTŐS SZERZŐDÉSSZEGÉSNEK minősül különösen a 9.b) pontban foglalt munkabér fizetési kötelezettség megszegése. A jelentős szerződésszegés AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSRA ad okot azzal, hogy amennyiben legalább 1,5 HAVI (45 NAP) MUNKABÉR KIFIZETÉSE CSÚSZIK – bármilyen okból (!), legyen ez a klub kockázata – egy ízben fel kell írásban szólítani a klubot, hogy a szerződéses kötelezettségének mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül tegyen eleget. Amennyiben a TOVÁBBI 15 NAP is eredménytelenül telt el, már nem vagytok kötelesek tovább tolerálni a késedelmes fizetést, és a MEGFELELŐ INTÉZKEDÉSEK mellett mód van a szerződés azonnali hatályú felmondására. Addig azonban, amíg a FELMONDÁSRA SZABÁLYSZERŰEN nem kerül sor, a szerződésetek él, és nem mentesít titeket a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése alól, azaz edzéseket ugyanúgy meg kell jelenni, és be kell tartani a munkáltatói utasításokat.

A 11-es pont rögzíti, hogy a szerződés fennállása alatt (!) a MUNKAVÁLLALÓ HASZNÁLATI JOGÁVAL kizárólagosan a sportszervezet rendelkezik, azonban ez a rendelkezési jog a tekintetben korlátozott, hogy az előzetes, írásbeli hozzájárulásotok nélkül sem ideiglenesen, sem pedig véglegesen nem engedhetik azt át más sportszervezetnek. A határozott idejű szerződés lejárta esetén azonban a játékjog visszaszáll rátok, azzal tehát nem jogosult tovább rendelkezni a sportszervezet.

Nagyon fontos kiemelni, és sajnos számtalan jogvitára vezethető vissza, hogy a mintaszerződésig a klubok sajátosan értelmezték azt, hogy egy-egy sérülés esetén – az EKHO-s munkabérre való tekintettel – mi az eljárás. A követendő gyakorlatot a mintaszerződés 9.d) pontja azzal kezdi, hogy a SPORTSZERVEZET KÖTELES A BALESETBIZTOSÍTÁSRÓL GONDOSKODNI. A balesetbiztosítás azonban nem mindig nyújt fedezetet a teljes munkabérre, illetve az EKHO-s szerződések vonatkozásában fontos tényező, hogy az EKHO-val növelt munkabér nem baleseti járulék alapot képező jövedelem. Így amennyiben sérülés esetén táppénzre kerültök, az OEP-től tipikusan csak a minimálbér után folyósítanak táppénzt. A különbözeti összeget pótolja, és annak kifizetését biztosítja a szerződés 20. pontja, mely rögzíti, hogy a MUNKAVISZONY KERETÉBEN KIFEJTETT SPORTTEVÉKENYSÉG SORÁN TÖRTÉNT BALESET (ÜZEMI BALESET) esetén a munkavállaló részére SZERZŐDÉS SZERINTI TELJES MUNKABÉRÉT folyósítja a sportszervezet, levonva a részetekre folyósított társadalombiztosítási összeg levonásával. Baleseti táppénz esetén tehát két helyről kapjátok meg a teljes munkabért, a kormányhivatal folyósítja a táppénzt, a sportszervezet pedig a fennmaradó összeget.

A munka díjazásával kapcsolatban fontos, hogy ismerjétek az esetleges MUNKABÉR CSÖKKENTÉS szabályait. A szerződés 16. pontja rögzíti, hogy amennyiben a sportszervezet kiesik abból az osztályból, ahol a szerződéskötés időpontjában szerepelt, a Munkavállaló személyi alapbére legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. A felére való csökkentés elsőre brutálisan hangzik. Azonban sajnos nem egy példát tudnánk említeni a mintaszerződés előtti „korszakból”, amikor a klubok vég nélkül csökkentették a munkabért, különösebb következmény nélkül. Az új szabállyal tehát próbáltunk keretet szabni a munkabér csökkentés lehetőségének; azzal a sportszervezet nem élhet vissza korlátlanul, így amennyiben a CSÖKKENTÉS A 30%-OT MEGHALADJA, ebben az esetben MEGILLET TITEKET A SZERZŐDÉS AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS JOGA. Ez a korlát egyrészt arra ösztönzi a sportszervezeteket, hogy kétszer is átgondolják, csökkentik-e egyáltalán a munkabért, másrészt pedig BIZTOSÍTÉKOT jelent nektek, hogy amennyiben a szerződéses feltételek jelentős mértékben változnak, azaz a munkabér 30 %-ot meghaladóan csökken, a munkaviszonyt nem vagytok kötelesek tovább fenntartani.

Reméljük, hogy már a fentiekben számos kérdésetekre kiinduló jelleggel segítünk magyarázattal szolgálni, ám az egyedi esetek részleteinek ismerete nélkülözhetetlen a teljes körű tanácsadás érdekében. Ne habozzatok tehát bármilyen felmerülő kérdés esetén konzultálni a HLSZ munkatársaival.

E-mail: profifoci@profifoci.hu
Cím: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. III./2.
Web: www.profifoci.hu
Telefon: 06 (1) 237-6050
Fax: 06 (1) 332-4573

A következő hírlevelünkben a munkavégzés helye, munkaidő, pihenőidő és szabadság kiadása, valamint az eszközök rendelkezésre bocsátása és titoktartási kötelezettséget szabályozó fejezetekkel fogunk foglalkozni. Addig is forduljatok hozzánk bizalommal!

Sportbaráti Üdvözlettel:
Hivatásos Labdarúgók Szervezete