Játékos kereső  

Hírek

Egyéni feltételek

2017-07-04 11:53:36

Ötrészes sorozatunk utolsó fejezete teszi teljessé a játékosok számára fontos tudnivalókat

Egyéni feltételek

Ötrészes összeállításunkat a munkaszerződés utolsó, ám annál nagyobb relevanciával bíró pontjaival – így különösen az EGYÉNI FELTÉTELEK címet viselő fejezettel – fejezzük be.


Kedves Játékosok!

A cikksorozat első részében a 2016. július 1-jétől kötelezően alkalmazandó, az MLSZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 7. számú mellékletét képező, honlapunkon is letölthető MINTASZERZŐDÉSNEK a LABDARÚGÓK SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT taglaló fejezeteit mutattuk be nektek részletesen. A második rész témája a SPORTSZERVEZETEK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA ÉS AZOK ÉRTELMEZÉSE, a harmadik rész témája pedig a MUNKASZERZŐDÉS AZON KÖTELEZŐ ÉS EGYÉB TARTALMI ELEMEI voltak, amik azon túlmenően, hogy egy munkaszerződésnek minimálisan tartalmaznia kell, és speciális jelentőséggel bírnak a sportolói jogviszonyok esetén, mind a két fél érdeke is, hogy írásban rögzítve legyenek. Míg a sorozat negyedik részben a MUNKASZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÜLÖNBÖZŐ FORMÁIVAL foglalkoztunk, addig az ötödik, és egyben utolsó részben a mintaszerződés X-XII. Fejezeteivel, azaz az EGYÉB JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSA (X), VEGYES RENDELKEZÉSEK (XI) és EGYÉNI FELTÉTELEK (XII) címet viselő részekkel foglalkozunk.

A munka törvénykönyvével összhangban a szerződés 40-es pontja rögzíti, hogy a munkáltató az esetleges VÉTKES KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS súlyától függően pontosan mely HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNYEKET alkalmazhatja a Munkavállalóval szemben, és azokat milyen mértékig terjedően. A hátrányos jogkövetkezmények listázása mellett a szerződés azt is DEFINIÁLJA, hogy mi minősül a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének. Tekintettel azonban arra, hogy a sorrendiségnek, az írásbeliségnek, a belső szabályzatokban és házirendben foglalt pontoknak és a kiszabott hátrányos jogkövetkezmény elleni jogorvoslati lehetőségnek szigorú részletszabályaira a fegyelmi kérdések megítélése során mindvégig figyelemmel kell lenni, nektek és a klubnak is, melyet a szerződés maga részletesen nem szabályoz, így azt javasoljuk, hogy bátran forduljatok a HLSZ-hez, amennyiben vitásnak érzitek a veletek szemben alkalmazott „büntetést”.

Mögöttes szabályként definiálja a szerződés 43-as pontja a klub HÁZIRENDJÉT ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATÁT. Az ebben foglaltak azonban csak akkor alkalmazhatók, ha azt külön aláírásotokkal igazolva átvettetek, a munkáltató azt veletek ismertette, nektek elmagyarázta. Ha tehát Házirendet és Fegyelmi Szabályzatot nem láttatok és külön nem írtatok alá, ebben az esetben a jogosan emelhettek kifogást az alkalmazott szankciók ellen.

A 44-es pont rögzíti, hogy a MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA az Egyéni feltételekben név szerint említett felettes, rendszerint a klubot üzemeltető gazdasági társaság ügyvezetője, azonban rajta kívül UTASÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI JOG GYAKORLÁSA a mindenkori vezetőedzőt, edzőket és kapusedzőt, valamint a csapatorvost is megilleti bizonyos esetekben.

A SZERZŐDÉST ALÁ KELL ÍRNIA A FELEKNEK, az aláírást követően pedig MEG KELL AZT KÜLDENI AZ MLSZ-NEK a mellékleteivel együtt, és minden olyan érintett hatóságnak, melyeknek a szerződést szükséges vagy lehetséges megismerniük, így különösen az adóhatóságot, biztosítókat, bevándorlási és munkaügyi hatóságokat nevesíti a szerződés 46-os pontja.

A 47-es pontban írtakkal kapcsolatban a mintaszerződés hatálybalépése óta eltelt egy évben sokan fordultatok hozzánk. Ebben a pontban az került rögzítésre, hogy amennyiben nem kerültök be az első csapatba, vagy a szakmai vezetés döntése alapján átkerültök a Munkáltató második vagy további csapatához (amennyiben persze van ilyen csapat), alapbéretek csökkenhet. Azt azonban le kell szögeznünk, hogy maximum 50 %-os mértékben csökkenhet a fizetésetek, és semmi esetre sem azonnali hatállyal, hanem csak a döntést követő hónap 15. napjától kezdődően. Keretbe lett tehát foglalva a MUNKABÉRCSÖKKENTÉS lehetősége és a szakmai vezetés döntésének, valamint a döntés veletek való közlésének az itt szabályozott pont hatálybalépése szempontjából jelentősége van.

Az alapelv, miszerint amennyiben egy-egy pont érvénytelen kikötésnek bizonyulna a munkaszerződésetekben, attól még az a szerződés többi részének érvényességét nem érinti, a munka törvénykönyvében foglaltakkal összhangban a szerződésben külön is rögzítésre került.

A 49-es pont rendelkezik arról, hogy FELMERÜLŐ VITA esetén mely esetekben jogosult a FIFA vagy az MLSZ, illetve az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság, avagy Sport Állandó Választottbíróság dönteni. A jogviták során azonban az 50-es pontban írtakkal összhangban a munka törvénykönyvében, a sporttörvényben és a Munkáltató, valamint az MLSZ, UEFA és FIFA szabályaiban foglaltakra mindvégig figyelemmel kell lenni.

Az ÍRÁSBELISÉG visszatérő elem a szerződésben, melyet mi is többször hangsúlyozunk: az írásba foglalásnak nemcsak a munkaszerződés megkötésekor, hanem annak esetleges módosításakor is jelentősége van, azaz a szerződés csak írásban, MINDKÉT FÉL ALÁÍRÁSÁVAL EGÉSZÍTHETŐ KI VAGY MÓDOSÍTHATÓ.

Végezetül az EGYÉNI FELTÉTELEK kötelező elemeit pontos, egyértelmű tartalommal kell megtöltenetek. Ezek a pontok az általános, mintaszerződésben rögzített elemeken túlmenően tartalmazzák az olyan lényeges kérdéseket – többek között –, mint a szerződés időtartama, a munkába lépés napja, munkavégzés helye, játékjog használati jogáért fizetendő ellenérték, a MUNKABÉR TELJES ÖSSZEGE és annak devizaneme, a munkabér kifizetés napja, a választott adózási forma (EKHO) és a részetekre fizetendő egyéb juttatások. Amennyiben a munkabéren felül bármely más jogcímen (költségtérítés, prémium,…, stb.) juttatásban állapodtatok meg, azt javasoljuk ebben a pontban rögzíteni megjelölve annak pontos nettó/bruttó összegszerűségét és az esedékesség, azaz a kifizetés dátumát. A szerződés 15-ös pontjával összhangban a munkabér fizetés napja nem eshet későbbre, mint a tárgyhót követő hónap 20. napja. 

Jelen cikksorozat utolsó részével reméljük, hogy a mintaszerződés nemcsak elvi, hanem részben gyakorlati alapjairól is közelebbi képet kaptatok, tekintettel azonban arra, hogy minden egyes esetnek megvannak a maga sajátosságai, amiket mindig komplexen kell értékelni, így természetesen készséggel állunk rendelkezésetekre bármilyen felmerülő kérdés esetén a HLSZ alábbi elérhetőségeken:

E-mail: profifoci@profifoci.hu
Cím: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. III./2.
Web: www.profifoci.hu
Telefon: 06 (1) 237-6050
Fax: 06 (1) 332-4573

Sportbaráti Üdvözlettel:
Hivatásos Labdarúgók Szervezete